عضلات حنجره به 2 دسته عضلات داخلي و خارجي تقسيم ميشوند.

عضلات داخلي(interinsic muscle) عضلاتي هستند كه اتصالشان بر روي غضروفهاي حنجره ميباشد.و شامل:

كرايكوتايروييد(cricothyroid muscle)←تنها عضله اي كه در نماي قدامي حنجره ديده مي شود.مبدا: سطح خارجي غضروف انگشتري. الياف عضلاني به سمت بالا و خارج رفته وبه 2دسته مستقيم(قدامي يا vertical) و مايل( خلفي يا oblique) تقسيم ميشوند.الياف قدامي به سمت بالا و عقب رفته و به كنار تحتاني لاميناي غضروف تيروييد مي چسبند. الياف خلفي به طرف عقب و خارج رفته و به شاخ تحتاني غضروف تيروييد متصل ميشوند.

عمل:غضروف تيروييد را به سمت پايين و جلو ميكشددر نتيجه طنابهاي صوتي كشيده و باريك ميشوند و ارتفاع صدا بالا ميرود.

عضله انگشتري- هرمي خلفي(posterior cricoarytenoid M)←مبدا: سطح خلفي لاميناي غضروف انگشتري است.الياف عضلاني به سمت بالا و خارج رفته و به زايده عضلاني غضروف آريتنوييد متصل ميشود.

عمل:غضروف آريتنوييد را به سمت خارج چرخانده و طناب هاي صوتي را از هم دور ميكند.در نتيجه شكاف گلوت(چاكنايي) گشاد ميشود.به علاوه كمي باعث كشش طناب صوتي نيز ميشود.

عضله انگشتري- هرمي طرفي(lateral cricoarytenoid M)←مبدا:كنار فوقاني قوس غضروف انگشتري. الياف عضلاني به سمت بالا و عقب ميروند و به زائده عضلاني غضروف آريتنوييد متصل ميشوند.

عمل: اين عضله غضروف آريتنوييد را به ست داخل چرخانده و طنابهاي صوتي را به هم نزديك ميكند.در نتيجه شكاف گلوت( چاكناي) تنگ ميشود.

عضله هرمي عرضي(transvers arytenoid M)← تنها عضله فرد حنجره است كه مانند پلي بين غضروفهاي آريتنوييد كشيده شده و سطوح خلفي آنها را ميپوشاند.اين عضله از زائده عضلاني غضروف آريتنوييد يك سمت مبدا گرفته و به زايده عضلاني غضروف آريتنوييد طرف ديگر متصل ميشود.

عمل:با حرکت لغزشی غضروفهای آریتنویید را به هم نزدیک میکند.پس تارهای صوتی به هم نزدیک میشوند و شکاف چاکنایی تنگ میشود.

عضله هرمي مايل(oblique arytenoid M)← در خلف عضله هرمي عرضي قرار دارد و عضله مقابل را مانند X قطع مي كند. اين عضله از زائده عضلاني آريتنوييد يك سمت شروع شده و به راس غضروف آريتنوييد طرف ديگر متصل مي شود. برخي از الياف اين عضله از راس غضروف هرمي تجاوز كرده و در ضخامت چين آري اپيگلوتيك به كنار طرفي غضروف اپيگلوت متصل مي شود← اين الياف را عضله هرمي اپيگلوتيك مي گويند.

عمل:غضروفهاي آريتنوييد را به سمت بالا و داخل حركت داده و آنها را به هم نزديك مي كند. عضله آري اپيگلوتيك هم غضروف اپيگلوت را به سمت عقب ميكشد بنابراين مدخل حنجره بسته شده و طنابهاي صوتي به هم نزديك ميشوتد. 

عضله تيروييدي- هري(thyroarytenoid M)←مبدا عضله نيمه تحتاني زاويه تيروييدي مي باشد. الياف عضلاني به صورت مايل متوجه عقب، خارج و بالا شده و به سطح قدامي خارجي غضروف هرمي متصل ميشوند. الياف فوقاني اين عضله به سمت بالا رفته و به كنار طرفي غضروف اپيگلوت ميچسبند.اين الياف به نام عضله تيرواپيگلوت موسوم مي باشد.

عمل:الياف تيرواپي گلوتيك غضروف اپيگلوت را به سمت جلو وپايين كشيده و باعث باز شدنمدخل حنجره ميشود.

عضله تيروييدي- هرمي مايل يا فوقاني(superior (oblique) Thyroarytnoid M)← عضله كوچكي است كه هميشه وجود ندارد.و بر روي سطح خارجي عضله تيروآريتنوييد قرار گرفته است.

عمل: به عضله تيروآريتنوييد كمك ميكند.

نوشته شده در سه شنبه ششم بهمن ۱۳۸۸ساعت 17:42 توسط الهام | |